TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK konulu yazılar:

Cumhuriyet Bayramı’nda – Ergenekon’dan Türkiye’ye zaman dışı bir bakış

Metin Savaş    29.10.2019
20. yüzyıldaki tek hür Türk yurdu, Anadolu işgal edilmeye başlanmıştır. Bir Bozkurt zuhur ederek Osmanlıdan geriye kalanların önüne düşer. Tutsak Türkler, onun önderliğinde, Anadolu denen Anadolu dediğimiz güncel Ergenekon’a sığınır.

Yönetici masum mudur?

Mustafa Levent Yener    25.08.2019
Türk tipi yönetim sistemi, yöneticinin “masumiyet”ini reddeder. Bugün bazı yöneticilerin, yönetimde bulundukları sürece yaptıklarından sorumsuz kalmayı kanun maddeleri ile sağlamaları acaba kendilerini Tanrı yerine koymalarından mıdır?

İran Türklerinin mücadele stratejisi

Rahim Cavadbeyli    20.08.2019
İran Türkleri İran'ın asli unsurları olmasına rağmen kendileri tanınmamış ve kimlikleri yok sayılmıştır. Türklerin haklarının verilmesi tanınması için İran Türk Milli Hareketi siyasi olarak mücadele etmektedir ve bu doğrultuda strateji belirlemiştir.

İran’ın kimliği üzerine

Rahim Cavadbeyli    18.08.2019
Tarihsel olarak yüzyıllardır Türklerin egemenliğinde olan İran daha sonra yapay bir Pers kimliğine teslim edilmiştir.İran Türklüğünün 20. ve 21. yüzyıldaki tanınma ve mücadele stratejisini Rahim Cevadbeyli bu yazısında açıklamaya başlıyor.

Türk sözündeki çok anlamlılık

Ahmet Bican Ercilasun    16.08.2019
A. Bican Ercilasun Kazakistan’daki bir akademik dergi için de kaleme aldığı makalesinde, Türk sözünün tarih boyunca çok anlamlı olarak kullanıldığını, bugün de Türkiye Türkçesinde dar ve geniş anlamlarda kullanıldığını kaynaklara dayanarak gösteriyor

Bir iletişim aracı Orhun Kitabeleri: Köl Tigin ve Bilge Kağan Abidesi

Ahmet Kanbur    12.08.2019
Orhun Kitabeleri’nin eski Türk yaşantısı hakkında verdiği bilgiler de çok kıymetlidir. Türk milletine bırakılmış en eski siyasî vasiyetnamelerdir. Köl Tigin ve Bilge Kağan Abideleri'ndeki metinlerde de bu özellik dikkat çekmektedir.

Bir iletişim aracı olarak Orhun Kitabeleri: Tunyukuk Abidesi

Ahmet Kanbur    07.08.2019
Kitabelerde açıklamayı yapan Tunyukuk’tur ve kurumsal kimliği temsilen açıklama yapmıştır. Hitabı, beyanat, haber, bildiri, sesleniş niteliğindedir. Acaba amacı halka kendini anlatmak mıydı yoksa yüzyıllar ötesine tarihi taşımayı da düşünmüş müydü?

Nehir Destan Oğuzname (Oguz Bitig): Söz başı

Ahmet Bican Ercilasun    05.08.2019
Ahmet B. Ercilasun'un bütün Oğuznameleri inceleyerek meydana getirdiği "Nehir Destan Oğuzname" adlı eserine yazdığı Söz Başını okuyuculara sunuyoruz. Yeni bulunan Günbed nüshasının da değerlendirildiği eser Eylül'de Dergâh Yayınevi'nden yayımlanacak.

Bir iletişim aracı olarak Orhun Kitabeleri: Kitabe diktiren iradenin amaçları

Ahmet Kanbur    31.07.2019
Kağanlar, Orhun kitabelerini, görüş, düşünce ve kanaatlerini ifade etmek, gelişmeleri kayıt altına almak belki de halkı etkilemek amacı ile yazdırıp diktirdiler. Acaba Kitabelerin geçmişten geleceğe haber kaynağı olacağını düşünmüşler miydi?

Kutadgu Bilig’de laik lider

Mustafa Levent Yener    28.07.2019
Türk Devlet Geleneğinde tanımlanan liderlik, bulunduğu konjonktürde "Laik" kavramına tekabül edecek nitelikleri taşımaktadır. Kutadgu Bilig özelinde bu incelemede Türk Devlet Geleneğinde "Dünyevilik" üzerinden bir sekülerite analizi yapılmaktadır.