“Turancılıq” Bəyannaməsi ( Azerbaycan Türkçesi)

DTCF Turancılıq" Bəyannaməsi


DTCF Akademi Mezunlar Birliği

Turan ideyası; bəzi dairələr tərəfindən xəyalpərəst bir fikir olaraq ifadə edilib, dəyərsizləştirilməyə çalışılmışdır. Halbuki bu ali fikir, türklərə möhtəşəm tarixinin yüklemiş olduğu məsuliyyətlərin özüdür. Buna görə də dövrün şərtlərinə uyğun şəkildə yenidən formalaşdırılıb, gündəmə daşınması zəruri hala gəlmişdir.

Turan türk birliyidir. İnsanlarla könül, dövlətlərlə iş birliyini hədəflədiyi kimi, Türklük şüurunun canlanmasında önəmli rolu Qaspirali İsmail Beyin “Dildə, fikirdə, işdə birlik ” düşüncəsinin həyata keçirilməsini hədəf alır. Turançılıq; tarixi, adət-ənənəsi, əxlaqı, coğrafiyası, mitologiyası və sənətiylə türk sivilizasiyasından bəslənən milli bir düşünce sistemidir.

Turançılıq düşüncəsinin günümüzdeki ilk məqsədi, türk dövlətlərinin sərhədlərinin birləşdirilməsi deyil; siyasət, iqtisadiyyat, ticarət, təhsil, silahlı qüvvələr kimi həyatın bir çox sahəsində iş birliyi edilməsidir.

Turançılıq üzü türk millətinə dönük bir sistemi ifadə edir. Dünyanın harasında bir türk varsa, Turan ideyasının bir təmsilçisidir. Turançılıq bütün türklərin rifahını, müstəqil yaşamasını və milli kimliyinin qorunmasını məqsədə qoymuşdur. Türk sivilizasiyası; müstəmləkəçi və insanlığı yox sayan bir zehniyyətin deyil , insanlıq dəyərlərini üstün tutan bir düşüncənin məhsuludur. Buna görə də tarix boyunca müstəmləkəçiləri qorxudan, məzlumlara güvən verən bir sığınacaq olmuşdur.

Turan bunalımda olan insanlıq üçün də etibarlı bir dünya təmin edəcəkdir. Türk dövlətlərinin dayanışmasını və iş birliyini ən üst səviyyəyə çıxarmağı hədəfləyən Turançılıq, bu dövlətlərin digər ölkələrlə əlaqələrinə qarşı deyil və müdaxilə etmir. Turan ideyası türk milləti və dövlətlərindən başqa digər ölkələr və toplumlarla əlaqələri baxımından da mənfi deyil. Əksinə geniş bir coğrafiya ilə təmas yaradılacağı üçün müsbət təsirləri olacaqdır. Ancaq Turançılıq türk dövlətlərinin qarşılaşacağı təhdidlər qarşısında birliktə hərəkət etməyi və iş birliyini məcburi qılır. Qarabağda Azərbaycanla Türkiyə birliktə hərəkət etmiş və işğal altındakı böyük qismini qurtarmışlardır. Bu vəziyyət, iki Türk dövlətinin iş birliyinin nəticəsidir. Turançılıq heç bir millətə düşmanlığı məqsəd edinməz. Turançılığa ” irqçilik ” etiketini vuranlar ya qafil ya pis niyətli ya da türklüyün düşmanlarıdır.

Turançılıq günümüzde bir sıra dövlətlərin ortaq dəyərləri ilə yaratdığı birliklərin, Turan coğrafiyasındakı qarşılığı olan Turan ölkələri iş birliyidir. Bu ideya türk dövlətləri arasında sərbəst keçişi təmin etməyi, hər sahədə iş birliyini asanlaşdırmağı, iş və güc birliyi ilə türk millətini ən yaxşı şərtlərə qovuşdurmağı, türklərin cəmiyyətin bir parçası olaraq varlığını davam etdirdiyi ölkələrlə əlaqələri inkişaf etdirməyi, dünyanın harasında olursa olsun, hər soydaşımızla əlaqə yarada bilməyi hədəfləyir. Türklük və türk dünyası üçün fəaliyət göstərən quruluşlar bir araya gəlməli, ortaq ağılla Turana doğru bir yol cızmalıdır.

Bütün türklərin qürurla birbirinə deyəcəyi ” Siz varsınızsa, biz varıq.” cümləsi Turan ideyasının başlanğıc nöqtəsi olmalıdır. 20-ci əsrin başlarında bütün türklüyün saldırıya məruz qaldığı, zəfərlə çıxanın sadece Türkiyə türkləri olduğu unutulmamalıdır. “Siz varsınızsa, biz varıq.” cümləsinin göstermiş olduğu əsl məna budur. Nəticə etibarı ilə bütün türklər birbirlerinin təminatıdır! Türk aydınları olaraq, içi boşaldılmağa çalışılan Turan ideyamızın dövrün tələblərinə uyğun şəkildə yenidən şəkillənməsi, doğru ifadə edilməsi və dünya türklüyünü, xüsusilə də gənc nəsilləri heyacanlandıracaq bir quruluşa çevrilməli olduğunu düşünürük.

Yuxarıda sıralanan düşüncələrlə hazırlanan bu bəyannamənin, türk milləti ve dövlətlərinin diqqətə almasını diləyirik.

Metnin tamamı için:

Turancılık Bildirgesi(imzalı) (1) (1)

***

(Türkiye Türkçesinde)

‘TURANCILIK’ BİLDİRGESİ
Turan ülküsü; bazı çevrelerce hayalci bir düşünce olarak yaftalanıp değersizleştirilmeye çalışılmıştır. Hâlbuki bu yüce ülkü; Türk’e muhteşem tarihinin yüklemiş olduğu sorumlulukların özüdür. Bu yüzden çağın şartlarına uygun biçimde yeniden tanımlanıp gündeme taşınması zaruri hâle gelmiştir.

Turan, Türk birliğidir. Kişilerle gönül, devletlerle iş birliğini amaçladığı gibi; Türklük duygusunun canlanmasında önemli rolü olan Gaspıralı İsmail Bey’in “Dilde, fikirde, işte birlik” düşüncesinin hayata geçirilmesini hedef alır.

Turancılık, tarihi, töresi, ahlakı, coğrafyası, mitolojisi ve sanatıyla Türk uygarlığından beslenen millî bir düşünce sistemidir.

Turancılık düşüncesinin günümüzdeki ilk amacı, Türk devletlerinin sınırlarının birleştirilmesi değil; siyaset, ekonomi, ticaret, eğitim, silahlı kuvvetler gibi hayatın pek çok alanında iş birliği yapılmasını sağlamaktır.

Turancılık, Türk milletine dönük bir yapıyı ifade eder. Dünyanın neresinde bir Türk varsa, Turan ülküsünün doğal temsilcisidir.

Turancılık, bütün Türklerin refahını, bağımsız yaşamasını ve millî kimliğinin korunmasını amaç edinmiştir. Türk uygarlığı; sömürgeci ve insanlığı yok sayan bir zihnin değil, insanlık değerlerini önceleyen bir düşüncenin ürünüdür. Bu yüzden tarih boyunca sömürgecileri ürküten, mazlumlara güven veren bir sığınak olmuştur. Turan, bunalımda olan insanlık için de güvenli bir dünya sağlayacaktır.

Türk Devletlerinin dayanışmasını ve iş birliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen Turancılık, bu devletlerin diğer ülkelerle ilişkilerine karşı ve müdahil değildir. Turan ülküsünün, Türk milleti ve devletleri dışındaki ülkeler ve toplumlarla ilişkileri açısından olumsuz değil; aksine geniş bir coğrafya ile teması sağlayacağından dolayı olumlu etkileri olacaktır. Ancak, Turancılık, Türk devletlerinin karşılaşacağı muhtemel tehditler karşısında birlikte hareket etmeyi ve iş birliğini zorunlu kabul eder. Karabağ’da, Azerbaycan’la Türkiye birlikte hareket etmiş ve işgal altındaki toprakların büyük kısmını kurtarmışlardır. Bu durum, iki Türk devletinin iş birliğinin somut sonucudur.

Turancılık, hiçbir millete düşmanlığı amaç edinmez. Turancılığı “ırkçılık”, “gericilik” diye yaftalayanlar kesinlikle ya gafil, ya art niyetli, ya da Türklüğün bilinçli düşmanlarıdır.

Turancılık; günümüzde çeşitli devletlerin ortak değerleriyle oluşturduğu birliklerin, Turan coğrafyasındaki somutlaşmış biçimi olan Turan ülkeleri iş birliğidir. Bu ülkü; Türk devletleri arasında serbest geçiş ve dolaşım kolaylığı sağlamayı, her alanda iş birliğini kolaylaştırmayı, iş ve güç birliğiyle Türk milletini en iyi şartlara kavuşturmayı, Türklerin toplumun bir parçası olarak varlığını devam ettirdiği ülkelerle ilişkileri geliştirmeyi, dünyanın neresinde olursa olsun, her soydaşımızla iletişim sağlayabilmeyi hedefler.

Türklük ve Türk dünyası için faaliyet gösteren kuruluşlar bir araya gelmeli, ortak akılla Turan’a yürüyecek bir yol çizmelidir. Bütün Türklerin gururla birbirine söyleyeceği ‘Siz varsanız, biz varız.’ cümlesi, Turan ülküsünün başlangıç noktası olmalıdır. 20. yüzyılın başlarında bütün Türklüğün saldırıya uğradığı, zaferle çıkanın yalnızca Türkiye Türkleri olduğu unutulmamalıdır. “Siz varsanız, biz varız.” cümlesinin göstermiş olduğu asıl anlam budur. Sonuç olarak bütün Türkler birbirlerinin teminatıdır!
Türk aydınları olarak, içi boşaltılmaya çalışılan Turan ülkümüzün çağın şartlarına uygun bir şekilde yeniden hayat bulması, doğru tanımlanması, somutlaştırılması ve dünya Türklüğünü, özellikle genç kuşakları heyecanlandıracak etkin bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yukarıda sıralanan düşüncelerle hazırlanan bu bildirgenin, Türk milleti ve devletlerinin tercihlerinde dikkate alınmasını diliyoruz.

Türk ve dünya kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Metnin tamamı için:

Turancılık Bildirgesi(imzalı) (1) (1)

Yazar

MDM

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.