Demokratik rejimlerde parti ve egemenlik

Anayasamızın, Siyasi Partiler Yasamızın açık hükümlerine, demokrasilerde terörü kınamayan parti olamaz diyen AİHM kararlarına rağmen HDP kapatılmıyor. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz, Danimarka, Avusturya gibi demokratik ülkelerin anayasalarına göre böyle bir parti hayal bile edilemez.


Egemenlik millete aittir, iffet ve namus gibi paylaşılamaz. Devlet de bu gerçeğin kurumudur. Demokratik rejimlerde ise, millî irade doğrudan halkın tercihlerine göre şekilleneceği için bu ilke ete kemiğe bürünerek, daha da güçlenmektedir. Ancak çok partili demokratik rejim eğitimli ve gelişmiş ülkelerde başarıyla uygulanabilmekte, diğer ülkelerde ise sorunların kaynağı olabilmektedir.

Yüz yıllık demokratik geçmişimize bakıldığında Türkiye’nin de ciddi sıkıntılarla karşılaştığını görüyoruz. Nitekim son zamanlarda ülke bütünlüğüne musallat olan terör ve siyasi partileri, bunları besleyen ve kullanan emperyalizmin demokratik hakları çarpıtarak ve özgürlükleri istismar ederek ülkemize ağır zararlar vermektedir. Bunlara karşı bazı aydınlar ve yöneticiler çoğu zaman yetersizlikleri, günübirlik çıkarları ve ideolojik saplantıları uğruna karar almakta zorlanıyor veya yanlış tercihlerde bulunuyor. Uluslararası terörün silahlandırdığı terörizmin amacının, bütün yurtta teşkilatlanmış ve sahte meşruiyet kazandırılmış partisinin, STK’ların, medyanın ve dış desteğin varlığı adeta görmezden gelebiliyor. Daha da vahim olanı PKK’nın siyasi partisi kapatılmalı mı tartışmasıdır. Kapatmaya karşı çıkanların gerekçesi “parti kapatılırsa kimi muhatap alacağız” veya “ülke parti mezarlığına döndü de, terör durdu mu? Demek ki çare bu değilmiş.” şeklinde tekrarlanıyor. İyi de bu gerekçelerin ne hukukla, ne de demokrasiyle bir ilgisi var. Birincisi terör örgütünün meşrulaşmak için temel hedeflerinden biri olan muhatap alınmaktır. Yaptığınızın farkında mısınız? İkincisi, suçlulara ceza veriyoruz, af çıkarıyoruz ama yine de suç işleniyor. O halde, ceza vermekten vazgeçelim” cinsinden bir söz olur mu? Kimse anayasamız ve yasalarımız ne diyor bakalım demiyor.

Biz soralım Siyasî Partiler Yasası ne diyor?

MADDE 78 – Siyasi partiler:

a) Türkiye Devletinin Cumhuriyet olan şeklini; Anayasanın başlangıç kısmında ve 2’nci maddesinde belirtilen esaslarını; Anayasanın 3’üncü maddesinde açıklanan Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, diline, … dair hükümlerini; egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu… Türk Milletine ait olan egemenliğin kullanılmasının belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı esasını…değiştirmek;

Türk Devletinin ve Cumhuriyetin… dil, ırk, renk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak; Amacını güdemezler veya bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar, başkalarını bu yolda tahrik ve teşvik edemezler.

b) Bölge, ırk, belli kişi, aile, zümre veya cemaat, din, mezhep veya tarikat esaslarına dayanamaz veya adlarını kullanamazlar.

e) Genel ahlâk ve adaba aykırı amaçlar güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar.

MADDE 79 – Siyasi partiler:

a) Türkiye Cumhuriyeti’nin, milletlerarası hukuk alanında bağımsızlık ve eşitlik ilkesine dayanan hukuki ve siyasi varlığını ortadan kaldırmak yahut milletlerarası hukuk gereğince münhasıran Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili olduğu hususlara diğer devletlerin, milletlerarası kuruluşların ve yabancı gerçek ve tüzelkişilerin karışmasını sağlamak amacını güdemezler ve bu amaçlara yönelik faaliyette bulunamazlar.

MADDE 81 – Siyasi partiler:

a) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli veya dini kültür veya mezhep veya ırk veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler.

c) Tüzük ve programlarında… kongrelerinde, açık veya kapalı salon toplantılarında, mitinglerinde, propagandalarında Türkçeden başka dil kullanamazlar…

MADDE 82 – Siyasi partiler, bölünmez bir bütün olan ülkede, bölgecilik veya ırkçılık amacını güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Siyasî Partiler Yasası böyle diyor.

Bir de Halkların Demokratik Partisi ne diyor tüzüğüne bakalım. (22 Haziran 2014 tarihli 2. Olağanüstü Kongre’de kabul edilmiş son hali) Partinin adı ve tüzüğün 1. Md. çok halktan bahsederek T.C. ye meydan okuyor. Tamam mı?

Md. 1) Parti’nin Tanımı: Parti…halklardan… yok sayılanlardan… ortak mücadeleyi örgütlemeleri gerektiğinin bilinciyle demokratik halk iktidarını hedeflemeyi;

Partinin Amacı:

Md 2/a) Türkiye’de yaşayan tüm halkların eşit haklara dayalı demokratik temelli siyasal hak taleplerinin tanınması; başta anadilinde eğitim hakkının tanınması gelmek üzere… gerekli mücadeleyi yürütmeyi;

g) Gençliği…anadilinde eğitimin sağlanması konusunda mücadele etmeyi;

k) Çözümsüzlüğe terk edilen…Kürt halkının tüm sorunlarının kolektif haklar kapsamında mücadele vermeyi;

l)demokratik özerklik dahil olmak üzere halkların ihtiyaç duyduğu çeşitli yönetim biçimlerinin… hayata geçirilmesi ve kendi kaderlerini tayin hakkı için mücadeleyi geliştirmeyi…”

Tüzüğün bütününde, demokrasinin gereği olan birey veya vatandaş hakları yerine egemenliğin kurumu olan “kolektif ve halkların haklarından” bahsedilmekle Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğine, devletin ülkesi ve bütünlüğüne bölünmez bütünlüğüne savaş açılmıştır. Tabi arkalarında emperyalist haçlılar vardır. Onların emellerine hizmet vardır.

Demokrasi ve demokratik ülkeler

Anayasamızın, Siyasi Partiler Yasamızın açık hükümlerine, demokrasilerde terörü kınamayan parti olamaz diyen AİHM kararlarına rağmen HDP kapatılmıyor. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz, Danimarka, Avusturya gibi demokratik ülkelerin anayasalarına göre böyle bir parti hayal bile edilemez. Terör örgütünün partisi kapanmasın diyen saflara duyurulur.

Yazar

Sadi Somuncuoğlu

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar