CUMHURİYET’E AKAN NEHİR…

Büyük Türk Milleti, tarih sahnesine çıktığı günden beri hiçbir zaman devletsiz kalmamıştır. Üstte mavi gök, alta yağız yer durdukça, yüce devletiyle var olmaya devam edecektir. Yeryüzünde insanlığın ilk ayak izlerinin görülmeye başlandığı andan itibaren, “Türk” isminin anıldığı, görüldüğü, bulunduğu her yerde ve zamanda Türkler, devletinin varlığıyla hayat bulmuştur. Bu nedenle yerli, yabancı tarih uzmanları ve […]


Büyük Türk Milleti, tarih sahnesine çıktığı günden beri hiçbir zaman devletsiz kalmamıştır. Üstte mavi gök, alta yağız yer durdukça, yüce devletiyle var olmaya devam edecektir. Yeryüzünde insanlığın ilk ayak izlerinin görülmeye başlandığı andan itibaren, “Türk” isminin anıldığı, görüldüğü, bulunduğu her yerde ve zamanda Türkler, devletinin varlığıyla hayat bulmuştur. Bu nedenle yerli, yabancı tarih uzmanları ve insaf sahibi namuslu bilim adamları, Türkler için “Devletli Millet” ifadesini hiç çekinmeden kullanmışlardır.

Türk Milleti, insanlık âlemine ve İslâm Dünyası’na Allah’ın bir lütfu ve müjdesidir… Türkler, Peygamber Efendimize duydukları yüksek muhabbet ve Allah’a olan sarsılmaz imanları ile İslâm’ın şuurlu ve ihlâslı bir Milleti olmuştur… İslâm Dini, Türklerin fıtrî yapılarına ve inanç akidelerine uygun olması nedeniyle gönüllerini fethetmiştir. Türklerin ruhlarında, kültüründe, mizaçlarında ve seciyesinde var olan “Tek Tanrı” anlayışının vahdaniyet sırrı, İslâmiyeti seçmelerinde en önemli amil olmuştur… İslâm Dini’nin cihanşumül vasfı, Türk Milleti ile “yerel/mahallî, etnik” seviyeden taşarak, Allah’ın muradına uygun bir duruma gelmiştir. İslâm Dini’ndeki Şura, müşavere – meşveret kaidesi, Türklerin İslâmiyet öncesindeki “Kurultay ve Danışma” kurum ve töreleriyle tamamen uygunluk göstermektedir.

Türk Budun, Kurultay’da toplanan Boy ve Oymak temsilcilerinin ortak iradesi ile Devlet Başkanını/ Hakanını seçerdi. Yine aynı Kurultay, idaresini yetersiz bulduğu mevcut Kağan’ı/Hakan’ı “Kut’unun düştüğüne” karar vererek görevden alır, Türk Milletine hizmet etmekte daha liyakatli “Kut bulmuş” olanı başa getirirdi. Bilge Kağan, Orhun Kitabelerinde Türk Milletine hesap vermektedir. Bu, ta Ötüken’den, Orhun’dan, Türkiye Cumhuriyetine akıp gelen bir bilgelik nehridir…

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemâl Atatürk, Türklerdeki bu bilgeliği nefsinde toplamıştır. Hun/Türk birliğini kuran Teoman ve oğlu Mete’nin; Çiçi Han’ın, Attila’nın, Bumin ve İstemi Han’ın, Mukan Kağan’ın, İlteriş Kağan’ın, Bilge Kağan’ın, Kültigin’in, Tonyukuk’un; Satuk Buğra Han’ın, Selçuk Bey’in, Tuğrul’un, Alpaslan’ın, Kılıçaslanların; Osman Gazi’nin, Murat Hanların, Yıldırım Han’ın, Fatih’in, Yavuz’un ve haçlılara karşı yiğitçe savaşan daha nice kutlu atalarımızın yüksek karakteri, Son Türk Hakanı olan Atatürk’te buluşmuştu… Türk Milletine ve İslâm’a saldıran haçlı sürüsünü imhâ eden Ulu Başbuğ Atatürk, 1938 yılında ömrünün son günlerinde ağır hasta olduğu bir sırada, Türkiye Cumhuriyeti’nin 15.yılı kutlamalarında okunmak üzere şu nutkunu göndermiştir:        

“Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurlarını taşıyan Kahraman Türk Ordusu! Memleketin en buhranlı ve müşkül anlarında zulümden, felâket ve musibetlerden, düşman istilâsından nasıl korumuş ve kurtarmış isen, cumhuriyetin bugünkü feyizli devrinde de askerlik tekniğinin bütün modern silâh ve vasıtaları ile mücehhez olduğu halde vazifeni aynı bağlılıkla yapacağına hiç şüphem yoktur.

Bugün, Cumhuriyetin 15 nci yılını, mütemadiyen artan büyük bir refah ve kudret içinde idrak eden Türk Milletinin huzurunda kahraman ordu, sana kalbi şükranlarımı beyan ve ifade ederken, büyük Ulusumuzun iftihar hislerine de tercüman oluyorum.

Türk vatanı ve Türklük camiasının şan ve şerefini dâhilî ve haricî her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni her an ifaya hazır ve amade olduğuna benim ve büyük ulusumuzun orduya bahşettiği en son sistem fabrikalar ve silâhlarıyla bir kat daha kuvvetlenerek bir feragat ve istihkarı hayat ile her türlü vazifeyi ifaya müheyya olduğunuza eminim. Bu kanaatle, kara, deniz, hava ordularımızın kahraman ve tecrübeli komutanları ile subay ve eratını selâmlar ve takdirlerimi bütün ulus muvacehesinde beyan ederim.

Cumhuriyet Bayramının 15 nci yıldönümü hakkınızda kutlu olsun!” (*)

Kahraman, âlicenap, istiklâle âşık Büyük Türk Milletini, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne kavuşturan Atatürk’ün, şanlı ecdadımızın, şehitlerimizin, gazilerimizin ruhları şad olsun! 

Cumhuriyetimizin 90. yılı Büyük Türk Milletine kutlu olsun!

 

* Enver Behnan ŞAPOLYO, Kemal ATATÜRK ve Milli Mücadele Tarihi, R.Zaimler Yayınevi, 1958/İstanbul, 3.Baskı s.543,544

Yazar

Hicabi Koçak

Peki ben ne yapabilirim?
Bizi okuyor, beğeniyor ve “Peki ben ne yapabilirim?” diye soruyor musunuz? Bağış yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Bağışlarınızla faaliyetlerimiz daha sık, daha geniş ve daha etkili olacaktır. TIKLAYINIZ!

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.