Sönmez Kutlu – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Sönmez Kutlu

1963 yılında Refahiye’de doğdu.

1987 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1988 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı.

1990’da “Mürcie’nin Doğuşu ve İ’tikadî Görüşleri” başlıklı tezi ile Yüksek Lisans’ını tamamladı.

1992’de, alanında araştırma yapmak üzere altı ay İngiltere’de bulundu. 1993’de, alanında araştırma yapmak üzere bir yıl Mısır’da bulundu.

1994’de “Mürcie ve Horasan-Maveraünnehir’de Yayılışı” başlıklı tezi ile Doktor unvanını aldı.

1997 yılında Doçent unvanını aldı.

1997-1999 yılları arasında Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde vekaleten Dekan Yardımcılığı yaptı ve kendi alanında dersler verdi.

2003 yılında Profösör oldu.

01 Nisan- 22 Temmuz 2012 tarihleri arasında ABD Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları Bölümü’nde “Batılı Araştırmalarda Alevilik Algısı” adlı bir proje üzerine araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Misafir Öğretim Üyesi olarak bulundu.

15-30 Kasım 2014 tarihleri arasında Kazakistan Al-Farabi Üniversitesi’inde Türkoloji Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi.

01.09.2014-30.06.2015 tarihleri arasında Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesinde ders vermek üzere görevlendirildi.

Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

İngilizce, Arapça, Kırgızca ve Kazakca bilmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

PROF.DR. SÖNMEZ KUTLU’NUN YAYIN LİSTESİ

ALANINDA KİTAP YAZARLIĞI
1. Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, I. Baskı, Ankara 2000, 332 s.; II. Baskı, Ankara 2002, 332 s.
2. İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler-Hadis Taraftarlarının İman Anlayışı Bağlamında Bir Zihniyet Analizi, Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2000, 205 s.
3. İmam Mâturîdî ve Maturidilik (Tarihi Arka Plan, Hayatı, Eserleri, Fikirleri, ve Maturidilik Mezhebi), haz. Sönmez Kutlu, Kitâbiyât yayınları, Ankara 2003.
4. Din Anlayışında Farklılaşmalar Türkiye’de Alevîlik-Bektaşîlik, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 2003.
5. “İslam Bilimleri”, İslam Bilimlerinde Yöntem (İLİTAM, Anküzem, Ankara 2005) adlı kitap içerisinde: 31-78. ve “İslam Bilimlerinde Bilgi Üretme Süreçleri: Bilginin Yolları”, İslam Bilimlerinde Yöntem (İLİTAM, ANKÜZEM, Ankara 2005) adlı kitap içerisinde: 109-123 ss.
6. Alevîlik-Bektaşîlik Yazıları Aleviliğin Yazılı Kaynakları Buyruk, Tezkire-i Şeyh Safî, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.
7. Arapça Çağdaş Dinî Metinler, (Ed. Sönmez Kutlu), İLİTAM, Ankara 2006.
8. İslam Düşünce Ekolleri Tarihi, (Mezheplerle ilgili 5 Ünite), İLİTAM, Ankara 2006.
9. Mezhepler Tarihine Giriş, Değerler Eğitim Merkezi yayınları, İstanbul 2008. (BASKIDA)
10.Çağdaş İslamî Akımlar ve Sorunları, Fecir Yayınları, Ankara 2008.
11. Şeyh Safiyüddîn el-Erdebilî, Makâlât (Safvetu’s-Safâ’nın 4. Bölümü’nün Anadolu’da Yapılan Türkçe Çevirisi ), Tahkik: Sönmez Kutlu-Nizamettin Parlak, Horasan Yayınları, İstanbul 2008.
12.Türkler ve İslam Tasavvuru, İsam yay,. İstanbul 2011.
13.İslam Düşüncesinde Tarihsel Din Söylemleri, Otto yayınları, Ankara 2012.
14.İslam Mezhepleri Tarihine Giriş, ed. Hasan Onat-Sönmez Kutlu, Grafiker Yayını, Ankara 2012.
15. “Mürci’nin Doğuşu, Fikirleri ve Yayılışı”, 2. Ünite, İslâm Mezhepleri Tarihi ATA-AÖF, Erzurum 2012 adlı kitap içerisinde, s. 1-25.
16. “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in Oluşum Süreci, Fikri Çerçevesi ve Günümüzdeki Durum”, 10. Ünite, İslâm Mezhepleri Tarihi ATA-AÖF, Erzurum 2012 adlı kitap içerisinde, s. 1-25.
17.“Mâturîdî”, Türk İslam Düşüncesi Tarihi, 1. Baskı, Divan Kitap, Ankara 2014, ss. 97-119.
18.“Türkiye’de Dinsel Değişimin Aktörleri: Katı Laikçiler mi Katı (Radikal) Muhafazakarlar mı Yoksa Yenilikçi (Modernist) İslamcılar mı?”, Prof. Dr. Erol Güngör Anısına Türkiye’de Değişim Sempozyumu – Sosyal- Kültürel-Siyasal-Ekonomik-Dinsel Açıdan-, 6-9 Aralık 2010 Gazi Üniversitesi, Ankara , Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara 2010, ss. 541-560.
19.“Cumhuriyet Döneminde Mezhepler Tarihçiliği”, Tanzimattan Cumhuriyete Siyasi, İdari ve Soyal Düşünce Temsilcileri, ed. Süleyman Hayri Bolay, Ankara 2015.
20. Халықаралық Матуриди Симпозиумы (Өткені, Бүгіні Мен Болашағы) (16-18 Сәуір 2015 Түркістан\Қазақстан) / Uluslararası Maturidilik Sempozyumu (Dünü, Bugünü Ve Geleceği) (16-18 Nisan 2015 Türkistan/ Kazakistan) /International Symposium On Maturidism (Past, Present And Future) (16-18 April 2015 Turkestan / Kazakhstan), Баяндама Түйіндері/Bildiri Özetleri/Abstracts Editör: Prof. Dr. Sönmez Kutlu, Түркістан 2015/Türkistan 2015, 139 s.
21. Türk Müslümanlığı Üzerine Yazılar, Ötüken Neştiyat, İstanbul 2017.
22. Güncel Dinî-Siyasî Meseleler Üzerine Yazılar, Fecr Yayınları, Ankara 2017.

Yazarın MİSAK'taki yazıları