TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK konulu yazılar:

Türk sözündeki çok anlamlılık

Ahmet Bican Ercilasun    16.08.2019
A. Bican Ercilasun Kazakistan’daki bir akademik dergi için de kaleme aldığı makalesinde, Türk sözünün tarih boyunca çok anlamlı olarak kullanıldığını, bugün de Türkiye Türkçesinde dar ve geniş anlamlarda kullanıldığını kaynaklara dayanarak gösteriyor

Bir iletişim aracı Orhun Kitabeleri: Köl Tigin ve Bilge Kağan Abidesi

Ahmet Kanbur    12.08.2019
Orhun Kitabeleri’nin eski Türk yaşantısı hakkında verdiği bilgiler de çok kıymetlidir. Türk milletine bırakılmış en eski siyasî vasiyetnamelerdir. Köl Tigin ve Bilge Kağan Abideleri'ndeki metinlerde de bu özellik dikkat çekmektedir.

Bir iletişim aracı olarak Orhun Kitabeleri: Tunyukuk Abidesi

Ahmet Kanbur    07.08.2019
Kitabelerde açıklamayı yapan Tunyukuk’tur ve kurumsal kimliği temsilen açıklama yapmıştır. Hitabı, beyanat, haber, bildiri, sesleniş niteliğindedir. Acaba amacı halka kendini anlatmak mıydı yoksa yüzyıllar ötesine tarihi taşımayı da düşünmüş müydü?

Nehir Destan Oğuzname (Oguz Bitig): Söz başı

Ahmet Bican Ercilasun    05.08.2019
Ahmet B. Ercilasun'un bütün Oğuznameleri inceleyerek meydana getirdiği "Nehir Destan Oğuzname" adlı eserine yazdığı Söz Başını okuyuculara sunuyoruz. Yeni bulunan Günbed nüshasının da değerlendirildiği eser Eylül'de Dergâh Yayınevi'nden yayımlanacak.

Bir iletişim aracı olarak Orhun Kitabeleri: Kitabe diktiren iradenin amaçları

Ahmet Kanbur    31.07.2019
Kağanlar, Orhun kitabelerini, görüş, düşünce ve kanaatlerini ifade etmek, gelişmeleri kayıt altına almak belki de halkı etkilemek amacı ile yazdırıp diktirdiler. Acaba Kitabelerin geçmişten geleceğe haber kaynağı olacağını düşünmüşler miydi?

Kutadgu Bilig’de laik lider

Mustafa Levent Yener    28.07.2019
Türk Devlet Geleneğinde tanımlanan liderlik, bulunduğu konjonktürde "Laik" kavramına tekabül edecek nitelikleri taşımaktadır. Kutadgu Bilig özelinde bu incelemede Türk Devlet Geleneğinde "Dünyevilik" üzerinden bir sekülerite analizi yapılmaktadır.

Bilinmeyen metinlerin çözülmesi konusunda teorik bir yaklaşım ve Altın Elbiseli Adam yazıtı için yeni bir okuma denemesi

Ahmet Bican Ercilasun    24.06.2019
1970 yılında, Kazakistan’ın Esik kasabasında bir kurganda bulunan gümüş kap üstündeki yazı üzerinde bugüne kadar birçok okuma denemesi yapılmıştır.  Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, bugüne kadarki okumaları değerlendirerek kendi okuma önerisini sundu

Yabancılaşma olgusuna yönelik birtakım düşünceler

Metin Savaş    23.06.2019
Bizler bin yıl önce Bozkır medeniyetinden İslam medeniyetine geçerken çok değiştikse bu değişme bir bakımdan Türklüğün kendisine yabancılaşması değil midir? Metin Savaş yabancılaşmanın olumlu yanlarının da olabileceğini tartışmaya açıyor.

Türklerin tarihinde büyük devrimciler ve devrimler

Dursun Yıldırım    20.06.2019
Yıldırım Türk tarihini devrimci önderler açısından değerlendiriyor. Mete, Tuğrul Beğ, Fatih, Atatürk gibi önderlerin yaptıklarını hangi nitelikleriyle öncü olduklarını ortaya koyup öncü büyükler temelinde bugüne ve geleceğe ait görüşlerini belirtiyor

Musul ve Kerkük için verilen mücadele ve günümüze yansıyanlar

Gürbüz Mızrak    17.06.2019
Gürbüz Mızrak, bu yazısında, ulusal sınırlarımızın bugünkü hali ile şekillenmesi süreci için en hassas günlerin yaşandığı tarihi dönemde Misak-ı Millî'yi ve mevcut sürece etkisini analiz ediyor.