TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK konulu yazılar:

Doğu Türkistan da neresi?

Mustafa Levent Yener    28.01.2019
Türkistan;Türklerin yaşadığı,bugün ve tarihte yönettiği coğrafyanın adıdır.Çinliler ve Çin emperyalizmine hizmet edenler,bölgeye “Sincan” adını takmıştır.Aynı kişiler, Çin’in emperyalist politikasını hoş gösterme gayesiyle yaşananları çarpıtmaktadır.

Türklerin İslamlaşması sürecine sosyal psikolojik bir bakış: Genel değerlendirme

Hüseyin Akyüz    27.01.2019
Türkler İslam’a, İslam Türklere büyük katkılar sağlamıştır. Dünya tarihi açısından da önemli olan Türklerin Müslümanlaşması; İslam devletlerinin baskısına toplumsal itaatle değil, onlarla etkileşim sonucunda İslam'ın özümsenmesiyle gerçekleşmiştir.

Məktub-ı məxsusi

MİSAK Editörü    24.01.2019
Bu milletin ya da ümmetin maddi ve manevi gelişimi karşılıklıdır; yani karşılıklı dayanışma esasına dayalıdır. Türklerin bir kısmında meydana gelecek gelişme diğer kısmına yansır. Örneğin, Osmanlı dilinin gelişimi diğer Türklere de yansır.

Urmu Teorisi-kadim Türklerin ilk atayurdu

Feridun Celilov    21.01.2019
İslam öncesi etnoarkeolojik kültürünün kaynağı Dicle çayının, Van ve Urmu göllerinin havzasıdır. Bu açıdan bakıldığında Türklerin atayurdu Altaylardan önce Anadolu'dur ve Türkler 1071'den önce Anadolu'da var olmuşlardır.

Motun’un ilk yılları

Konuralp Ercilasun    20.01.2019
Hunların topraklarını dört bir yönde genişleten ve Hunları dünyaya hâkim kılan büyük Türk Hanı Motun, milletine büyük bir gurur yaşatmış ve destanlaşmıştır. Hikayesi; Hunlar arasında dilden dile dolaşmış, Çin kaynaklarıyla da günümüze ulaşmıştır.

Tarihin ve ideolojinin meydana getirdiği bir II. Abdülhamid imajı: Nihâl Atsız’ın Gök Sultan’ı

Murat Yılmaz.    17.01.2019
Tarihî şahsiyetler yalnız yaşadıkları zamanda değil, kendilerinden sonra da isimleri sıkça anılan ve tartışmalara konu olan kişilerdir. Yakın dönem Türk tarihinin kuşkusuz en tartışmalı isimlerinin başını çekenlerden birisi de II. Abdülhamit'tir.

Kaynama

Ahmet Bican Ercilasun    14.01.2019
Kaynama kuramı. Tarihe yeni ve farklı bir bakış. Ercilasun Türk tarihini yeniden yorumluyor. Tarihimizdeki kaynama dönemlerini ve ardından gelen yükselişleri inceliyor. Destan ve efsanelerin rolünü vurguluyor. Nihayet günümüzdeki kaynamayı anlatıyor.

20. Asrın “Yakın Doğu” Projesi’nden 21. Asrın “Büyük Ortadoğu” Projesi’ne

Sadi Somuncuoğlu    05.01.2019
“20. yüzyılda üç cahil büyüğün (ABD, İngiltere, Fransa) sadece bir çocuğun (Yunanistan) önderliğiyle belirlediği Anadolu'ya karşı davranışı” şimdi nasıl şekilleniyor? Zamanında nizamı değiştiren Türkiye, tekrarlanan tehdidi bertaraf edebilecek mi?

Kazakistan ve Özbekistan’da kurucu kimlik unsuru olarak tarihçilik

Abdullah Gündoğdu    03.01.2019
Kazak ve Özbekler Türk milletin kadim yönetici boyları olarak Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Uzun süre Rus egemenliğinde yaşayan bu iki Türk boyu etnik eritmeye karşı direnişlerini bağımsızlıklarından sonra da devam ettirmektedir.

Ahmet Ağaoğlu Mirasından Yapraklar

MİSAK Editörü    31.12.2018
Prof. Dr. Nesip Nesipli'nin kaleminden Ağaoğlu Ahmet Bey. Fevkalade enerjik ve üretken, çabuk karar veren, cesur bir fikir siyaset adamı. Hayatını Türk Milletine adamış büyük bir Türkçü. Geçmişten günümüze ışık tutan deniz fenerlerinden birisi.