DİN – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

DİN konulu yazılar:

Çağımızda İslâm düşüncesinin sorunları ve çözüm yolları-2

Ethem Ruhi Fığlalı    02.06.2019
İslâm düşüncesinde neden ahlâkın objektifliğini savunarak onu büyük ölçüde “akıl” ile temellendiren Mu’tezile ve Mâturidî okullarının öğretileri değil de, subjektifliği savunarak “vahiy” ile izah eden Eş’arî okulunun görüşleri resmîleştirilmiştir?

İmam Maturidî’nin bilgi kuramı

Gürbüz Mızrak    26.05.2019
İmam Maturidî, din anlayışını akıl esaslarına da bağlı kalarak savunmuştur. Geliştirdiği bilgi kuramında bilginin kaynakları; akıl yürütme, haberler, iç ve dış duyulardır. Maturidî'ye göre duyu ve haberle edinilen bilginin doğrulamasını, akıl yapar.

Din ve ötesi

Liath McGorman    20.05.2019
"Din"in gerekçesi ve toplumdaki işlevi konusunu irdeleyen bu yazı, insanın ruh ve beden sağlığı açısından dinin taşıdığı önemi ortaya koyuyor. Din üzerine bilimsel bir yaklaşımla durulduğunda ortaya çıkan "gereklilik" boyutu dikkat çekmekte.

Atatürk’ü anmak ve anlamak

Ethem Ruhi Fığlalı    19.05.2019
Bugün ilim, san’at ve kültür alanında başarılı bir sınav verememiş ülkenin çocukları olarak Atatürk’ümüzün 19 Mayıs 1919 tarihinde tutuşturduğu  meş’alenin 100. yılında Atatürk’ü anarken, bazı hususları bütün çıplaklığı ile gündeme getirmek gerekir.

Kur’ân-ı Kerîm’in istediği toplum modeli: Hilafet sorunu ve egemenlik

Ethem Ruhi Fığlalı    16.05.2019
Kur’ân’ın şiddetle karşı çıktığı "ataları taklit” zihniyetine rağmen onuncu yüzyıldan sonra Peygamber’in sünneti ve hattâ sahabe tarafından yapılmış yorumlardan örülü bir kültür, kusursuz ve kesin birer bilgi kaynağı olarak görülmeye başlandı.

Eûzü, Besmele ve Fâtiha

Gürbüz Mızrak    14.05.2019
Gürbüz Mızrak, İslam denilince akla ilk gelen metinlerden olan Eûzü, Besmele ve Fâtiha'nın meal ve içeriklerini inceledi. Kavramlar özelinde yapılan bu inceleme sıkça işittiğimiz ve kullandığımız bu metinler irdeleniyor.

İslâm düşüncesinde hilâfet sorunu: Başlangıçlar

Ethem Ruhi Fığlalı    12.05.2019
Batılı ve doğulu ön yargısız tarihçi ve ilahiyatçılar, İslâm dininin kutsal kitabı Kur’an’ın insan hayatıyla diğer dinlere göre çok fazla ilgili olduğunu ve bünyesinde evrensel ilkelere çok fazla yer verdiğini kabul ederler. Niçin?

Mâturîdîlik

Gürbüz Mızrak    08.05.2019
İmam Maturidi, nasları ihmal etmeden İslam’ın itikadi meselelerini akılla temellendirmeye çalışmıştır. İnanç konularında meselelere tutarlı çözümler getirmesi sayesinde Türkistan kültür çevresinde Maturidilik kelam ekolü ortaya çıkmış ve yayılmıştır.

Çağımızda İslâm düşüncesinin sorunları ve çözüm yolları – 1

Ethem Ruhi Fığlalı    06.05.2019
Kur'an'da bildirilen eşitlik, adâlet, ahlâk, liyakat, dürüstlük, sadâkat gibi kavramların, günümüz müslüman topluluklarında karşılık bulunmamasının sebebinin "eğitim" olduğu söyleniyor. Fığlalı, bu tezin destekleyecilerini ve karşı tezlerini sunuyor.

Yeni Makedon kimliğinin inşası için Makedonya Kilisesi formülü

Gözde Kılıç Yaşın    16.03.2019
Yeni Makedon kimliğinin yaratılması misyonunu üstlenen Makedonya Kilisesi'nin nereye bağlanacağı yeni krizlerin habercisi. Fener Rum Patrikhanesi, konuyu eski günlerinin ihyası gibi görüyor. Bu hevesin jeopolitik, teolojik ve hukuki sonuçları olacak.