21.05.2022

Yabancılara Türkçe öğretiminde web 2.0

Günümüzde teknoloji tabanlı ortamlar hayatın pek çok alanında vazgeçilmez bir konumdadır. Eğitimde de aktif kullanılan bu ortamlar dil öğrenimi için de önemli katkılar sağlıyor. Nazila Cavadbeyli, bu yazısında yabancılara Türkçe öğretiminde web 2.0'ın kullanımını inceliyor.


Günümüz dünyasında teknoloji tabanlı ortamların pek çok alanda vazgeçilmez bir konumda olduğu kabul edilmektedir. Yabancı dil öğretimi de bu alanlardan birisidir. Özellikle “hayat boyu öğrenme” kavramı ve öğrenen özerkliği noktasında öğrencilerin çokça tercih ettiği web 2.0 araçları bu bağlamda ele alınan materyallerin başında gelmektedir.

Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde teknoloji, hemen her kesimde kendine yer bulmuştur. Eğitimin farklı birçok alanında aktif olarak kullanılan teknolojik araçlar, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde de temel becerileri kazandırma noktasında kullanılmaktadır. Bu makalede, Türkçe öğrenme sürecinde kullanılan Web 2.0 araçları kısaca değerlendirilmiştir.

Daha teknolojik bir hâl alan dünyada hemen hemen tüm alanlarda teknolojinin ağırlığı giderek artarken eğitim bu alanların arasında başı çekmektedir. Zira bu alanın özellikle genç nesille olan münasebeti, teknoloji tabanlı eğitim platformlarını zorunlu kılmaktadır. Günümüz dünyasında teknoloji tabanlı ortamların pek çok alanda vazgeçilmez olmasıyla birlikte, öne çıkan modern dönem ders araç-gereçleri arasında “web 2.0 araçları” gelmektedir. Nitekim Web 2.0 araçlarının eğitimde yoğun olarak kullanılması da son dönemde yaygın olarak görülmektedir. Horzum’a (2010) göre, web 2.0 şemsiye bir kavramdır ve içinde birçok uygulamayı geliştirmeyi sağlayan araçlar bulundurmaktadır.

Özellikle “hayat boyu öğrenme” kavramı ve öğrenen özerkliği noktasında öğrencilerin çokça tercih ettiği web 2.0 araçları bu bağlamda ele alınan materyallerin başında gelmektedir. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesi amacıyla oluşturulmuş web 2.0 araçları da mevcuttur. 3 Dakikada Türkçe bu araçlardan biridir. Meryem Göker’in, Web 2.0 araçlarının yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerin akademik başarısına olan etkisini araştırıldığı çalışmasında; gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde ulaştığı sonuçlar, bir web 2.0 aracı olan 3 Dakikada Türkçe ile “belirtme durumu” konusunu öğrenenlerin geleneksel yöntemle öğrenenlere oranla daha yüksek akademik başarı elde ettiğini ortaya koymuştur.

Günümüzde Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde hem çevrimiçi kaynakların hem mobil öğrenme ortamlarının giderek arttığı gözlenmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında, içinde yaşadığımız dönemde toplumun bireyselleşmesindeki artışın ve kentleşme kültürünün etkileri büyüktür. Nitekim kendi kendine öğrenme teknolojileri olarak adlandırılan bu araçlar, bireyselleşen ve yalnızlaşan bireyin öğrenme stilleri ile de uyum göstermektedir. Yunus Emre Enstitüsü başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş, yeni dönemde ortaya çıkan bu eğilimleri de göz önünde bulundurarak Türkçe öğretimine yönelik yeni araç-gereçler oluşturmuştur. Aytan ve Ayhan (2018), yaptıkları çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan belli başlı web 2.0 uygulamaları arasında şunları saymaktadır:

 

  • Turkish Alphabet For Students (Öğrenciler İçin Türkçe Alfabe)
  • Türkçe Harfler Sayılar Renkler
  • Sesli Türkçe Alfabe Öğren
  • Learn Turkish- Flashcards (Türkçe Öğren- Bilgi Kartları)
  • Beginner Turkish (Türkçeye Yeni Başlayanlar)
  • Start From Zero_Turkish (Türkçeye Sıfırdan Başlama)
  • Learn Turkish – Fabulo (Türkçeyi Öğren)
  • Learn Turkish Words and Verbs with Flashcards (Bilgi kartları ile Türkçe Kelime ve Fiilleri Öğrenin)
  • Türk Dillerinde Sayılar
  • Merhaba Umut – Türkcell Akademi

Dil, insanların duygu ve düşüncelerini ifade etmesine, iletişim kurmasına, birbirleriyle etkileşmesine, dış dünya ile bütünleşmesine ve kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli katkılar sağlamaktadır (Güneş, 2014, s.1). Bilgi teknolojileri ile dünyadaki farklı kültürleri tanıma ve söz konusu kültürün dilini öğrenmeye yönelik ilgi ve ihtiyaç, her zamankinden daha da yoğun hâle gelmiştir. Bu ilgi ve ihtiyaç da insanları dil öğrenmeye yöneltmektedir (Demirekin, 2016, s. 43).

Yalnız Türkçenin çok eski dönemlerden itibaren ana dili ve yabancı dil olarak kullanıldığına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Çin kaynaklarında kullanılan bazı kelimelerin Hunların dilinin yabancı milletler tarafından öğrenildiğini göstermektedir (Biçer, 2017, s. 8). Köktürk ve Uygur dönemlerinde de Türkçenin öğretimine dair bilgi olmasına rağmen elde bunu kanıtlamaya yetecek kadar belge bulunmamaktadır. Tarihî süreç içerisinde ise Türkçe öğrenmeye olan ihtiyacı karşılamak üzere, ilk ve en temel eser olan Kaşgarlı Mahmut’un Dîvânu Lugâti’t-Türk’ünden başlayarak (1072/ 1074) iki dilli sözlükler, gramerler ve diğer öğretim materyalleri yazılmıştır (Güzel ve Barın, 2013, s. 19-32; Güzel, 2017, s. 777). Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretilmesinde geçmişten günümüze kadar birçok çalışmanın yapıldığı da bilinmektedir. (Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi -Tuncay Türkben)

Yabancı dil öğretiminde olduğu gibi Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi de Avrupa dil portfolyosu ölçütlerine göre okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört temel dil becerisi ile dil bilgisi üzerine yapılandırılmıştır. Türkçenin eğitimi ve öğretimi sürecinde 4 temel dil becerisinin istendik düzeyde edinilmesi ve geliştirilmesi öncül amaçlardandır (Mert, 2014: 24).  Türkkan’dan akt.  Yüce (2005: 83)’nin yabancı dil öğretimine yönelik aşağıda verdiği hedefler bunu doğrular niteliktedir:

-Yabancı dilde konuşan birisini anlamak,

-Yabancı dilde doğru dürüst konuşmak,

-Yabancı dilde yazılmış bir yazıyı okuyup anlamak,

-Yabancı dilde yabancı dil bilenlerce anlaşılacak şekilde yazabilmek,

-O yabancı dili konuşan milletin kültür ve gelenekleri hakkında az çok fikir sahibi olmak.

Bu doğrultuda temel dil becerileri ayrı fakat birbirini tamamlayıcı ve destekleyici biçimde bireylere öğretilmeye çalışılmaktadır. Özellikle dinleme becerisi Oxford (1990)’dan hareketle yeni bir bil öğrenme noktasında konuşma, okuma ve yazma becerisinin gelişmesine kaynaklık eder (akt. Melanlıoğlu, 2016: 1207). Dinleme “ses, müzik, gürültü, konuşma gibi sesli uyarıcıları işitmek, anlamak ve zihinde yapılandırmak için kulak ve beynimizle yürütülen karmaşık bir süreçtir. Dinleme sadece sesleri doğru işitme işlemi değil, işitmenin ötesindeki işlemleri, yani işitilenleri anlamak için gerekli zihinsel işlemleri de kapsamaktadır” (Güneş, 2014: 79)

3 Dakikada Türkçe

3 Dakikada Türkçe, 2015 yılında Doç. Dr. Bekir İnce yürütücülüğünde çalışmalarına başlanan ve T.C. Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca desteklenen projenin ürünü, yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesi alanında kullanılmak üzere geliştirilen bir e-öğrenme platformudur. 3 Dakikada Türkçe web sitesi, dünyada Türkçeye ilgi duyan herkese erişim imkânı sunmaktadır. Web sitesi dokuz dilde hizmete sunulmuştur. (Web 2.0 Araçlarının Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanımı ve Akademik Başarıya Etkisi- Meryem Göker)

Web 2.0 aracı Lyrics Training

Lyrics Training uygulamasının odak noktası dinleme becerisi üzerinedir. Uygulamada şarkı dinlenerek hedef dili geliştirmek amaçlanmıştır. Lyrics Training uygulaması “şarkılarla dil öğren” sloganıyla oluşturulmuş, içinde 13 farklı dil (İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Flemenkçe, Japonca, Türkçe, Lehçe, İsveççe, Fince ve Katalanca) üzerinden dinleme etkinlikleri üzerine çalışmalar/alıştırmalar yaptıran bir web 2.0 aracıdır. Lyrics Trainining, genel olarak bireysel öğrenmeyi ve çalışmayı teşvik eden bir uygulamadır.  Yabancı dil olarak Türkçenin uzaktan öğretiminde ise, çevrim içi derslerde öğretmen liderliğinde ve yönlendirmesi ile öğrencilerin ilgili uygulamayı telefonlarına indirerek eş zamanlı olarak öğretmen takibiyle veya sadece ana bilgisayar üzerinden yine öğretici liderliğinde açılarak, öğrencilerin de takip etmesi ile yapılabilir. (Ezgi İnal, Fatih Arslanbaş)

Uygulamanın kullanılışı

Çevrimiçi uygulamalardan olan programa ücretsiz olarak kaydolmanın yanı sıra Facebook bağlantısı ile doğrudan bağlanılabilmektedir. Bunun için öncelikle https://lyricstraining.com/ adresine gidilmesi gerekmektedir. Daha sonra sayfada web adresine devam edilmesi veya telefon uygulaması üzerinden devam edilmesi seçeneklerinden birinin seçilmesi istenmektedir.

Teknoloji tabanlı Türkçe öğretimi

Dijitalleşmenin hayatımızdaki yeri, gün geçtikçe daha çok artmaktadır. Teknoloji çağı olarak adlandırılan günümüzde, üzerinde durulması gereken bir konu olan yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde teknoloji tabanlı eğitim ile ilgili alan yazında yapılan literatür taraması sonucunda yapılan çalışmaların yeterli düzeyle olmadığı görülmüştür ve alanda sadece birkaç çalışma olduğu göze çarpmaktadır.

Yazma becerisi, yabancılara Türkçe öğretimi sürecinde “dil bilgisi kurallarının kullanımı, şekil bilgisi ve cümle bilgisi farkındalığı, söz varlığı düzeyi” vb. ölçütleri dayanak alarak gelişim gösterir. Sınıf ortamında ve sınıf dışında oluşturulacak yazmaya yönelik eğitim durumlarının yukarıda sıralanan ölçütleri taşıması gerekir. Bu doğrultuda geleneksel yazma çalışmaları yanında özellikle teknolojinin günümüzde geldiği seviye çerçevesinde geliştirilen Web 2.0 araçlarının kullanımı da önem kazanmaktadır. İletişim boyutuyla alternatif yazma süreçlerine olanak tanıyan Web 2.0 araçları ile oluşturulacak yazma çalışmaları, yazma sürecinin yapı taşlarına yeni boyutlar kazandırabilecektir. Web 2.0 araçları ile düzenlenen eğitim ortamlarının bir boyutunu oluşturan iletişimsel boyut, yazma becerisi ile yakından ilişkilidir. Aktaş (2005, s. 91) iletişim aracılığıyla fikirlerin, duyguların ve bilgilerin karşılıklı bir şekilde aktarılabildiğini ifade etmektedir. Bu sayede kişiler, yaşadığı çevreyi daha iyi algılayabilmekte, değerlendirme ve yorumlamalar yapabilmektedir. Bu yaklaşımda metinler, iletişim gayesiyle oluşturulur. İletişimin gerçekleşebilmesi içinse metnin bir okur tarafından okunması gerekir. Ancak yazar okurla bağ kurduğunda ve yazarın ürettiği metin okurda etki bıraktığında iletişimsel yazma gerçekleşebilir (Ülper, 2008). Bu yaklaşımda kullanılacak materyaller özgün olmalıdır.

Yazma uygulamalarında web 2.0 araçları

Web 2.0 hizmetlerinin temel amacı, kullanıcıların içerik paylaşmalarını ve aynı zamanda İnternet’in sosyal etkileşim ve iş birliği potansiyellerinden yararlanmasını sağlamaktır (Horzum, 2010). Arslan (2009), web teknolojisinin sağladığı bilgi paylaşım ortamında öğrencinin hem kendi çalışmasını hem de diğer öğrencilerin çalışmalarını değerlendirip kendi çalışmalarının güçlü ve zayıf yönlerini görme olanağına sahip olacağını, böylece kendine dair farkındalığının artacağını belirtmektedir. İnce (2011), web 2.0 araçları sayesinde öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu çevrim içi iletişim ve bilgi paylaşımını kolayca sağlayabileceklerini ifade etmektedir. Önal, Kaya ve Draman (2006), Web 2.0 araçlarıyla daha etkin bir eğitim ve hizmetin alınabilmesi için geniş bilgiye hızlı, kolay ve düzenli ulaşılması gerektiğini; kullanıcı ve sistem arasında etkileşimin yüksek düzeyde olması gerektiğini belirtmektedir. Google Drive, Google Docs, E-mail, Facebook, Whatsapp, Twitter, Wiki, Blog gibi Web 2.0 araçları yazma becerisine yönelik olarak kullanılabilmektedir. Bu Web 2.0 araçları yazma becerilerini geliştirmekte, yazılı ürünlerin hitap ettiği kitleyi genişletmekte, yazmaya teşvik etmektedir.

Web araçlarının özelliklerinin kısaca karşılaştırılması

İnternetin yaygın olarak kullanılmaya başlandığı 1989’dan bu yana web teknolojilerinde birçok gelişim ve değişim yaşanmıştır. İnternetin ilk yıllarında web denildiğinde akla ilk olarak HTML (Hyper Text Markup Language) gelmektedir (Alabay, 2014). Bu yıllarda HTML, metinlerin yer aldığı ve metinleri tek yönlü olarak kullanıcıların hizmetine sunmayı amaçlayan bir yapı arz etmektedir.

Web 1989’da Bay Berners-Lee tarafından icat edildiğinden beri, kâğıttan elektronik bilgiye kadar her şeyi dönüştürmek için bir hareket olmuştur. Kişiler ve şirketler kâğıt içeriklerini dijital içeriğe dönüştürmeye çalışıyordu. Bilgi sayısallaştırmasının hızlı hareketi, kullanıcıların çok sayıda bilgiye erişmesini sağlamıştır. Sonuç, bugün elimizde bulunan milyonlarca sayfa farklı bilgidir ve birçoğu bunu tanımlamak için kullanır: “İnternette olmayan bir şey, mevcut değil anlamını taşıyor.”

“Web tabanlı yazılımlar”, web ortamını basit sayfalardan, bireysel iletişim ve grup çalışmasına olanak tanıyan çok boyutlu bir dünyaya dönüştürmüştür. Sosyal ağlar hızla ortaya çıktı ve kullanıcılar tarafından geniş çapta memnuniyetle karşılandı. Web 2.0’ın en iyi tanımlarından biri, Web’in her türlü yazılımın üzerine kurulabileceği, böylece kullanıcıların kişisel bilgisayarlarına yükleme ihtiyacı duymadan her yerden erişebilecekleri bir platform hâline gelmesidir.

Web’in üçüncü versiyonu yeni doğuyor. Bu çocuk hakkında henüz çok fazla konuşamasak da yeni çocuğun akıllı bir çocuk olması gerektiği söylenebilir. Web 3.0’da ana tartışma, Web’i daha akıllı hâle getirmektir. Bilgisayarların yakın gelecekte web içeriğini anlaması ve kavraması bekleniyor ve şu an yerli olarak görünmektedir.

İçerik üretimi

Web 1: İçeriği belirli kişiler veya belirli kaynaklardan sağlanan sitelerden oluşur. Ve web kullanıcıları sadece tüketicilerdir.

Web 2: İçeriği kullanıcıları tarafından üretilen sitelerden oluşur. Ve herhangi bir kullanıcı hem tüketici hem de içerik üreticisi olabilir. (Bloglar, wikiler, çevrimiçi topluluklar vb.)

Web 3: İçeriğe ek olarak, kullanıcılar siteleri gerektiği gibi değiştirebilir ve özelleştirebilir (customize). (Facebook, iGoogle ve…)

İçeriğin doğası

Web 1: Siteler, yalnızca insanlar tarafından okunabilen bilgiler içerir.

Web 2: Siteler, içeriğin görünümden ayrıldığı ve içerik yapısının belirtildiği bilgiler içerir. (div ile içerik yapısı ve css ile düzen)

Web 3: İçeriğin doğası, insan tarafından okunabilen “bilgi”den xml formatında “veri”ye değişir ve diğer uygulamaların verileri kullanmasına ve xslt kullanarak görüntülemesine olanak tanır. Başka bir deyişle, Web 3 çok büyük bir veri tabanı olacak. Bu nedenle “Data Web” olarak da adlandırılır. (rss, opml ve…)

İletişim açısından

Web 1: Nispeten bağımsız olan sitelerden oluşur.

Web 2: Paylaşılan ağlarla sorunsuz bir şekilde birbirine bağlanan sitelerden oluşur. (del.icio.us, digg, technorati ve…)

Web 3: xml verileri ve web servisleri aracılığıyla diğer sitelere bağlanan ve diğer sitelerin içeriğini ve performansını birleştiren sitelerden oluşur. (Facebook, Google okuyucu ve…)

Kullanıcı ara yüzü

Web 1: Site ile kullanıcı etkileşimi çok sınırlıdır. Tüm işlemler sunucu tarafında yapılır. Tarayıcıya yalnızca bilgi gönderilir.

Web 2: JavaScript, dhtml ve ajax yardımıyla, bilgi işlemenin bir kısmı kullanıcı tarafında yapılır, tarayıcı kullanıcı ile etkileşime girer ve kullanıcı olaylarına yanıt verir. Aslında, web siteleri web uygulamaları hâline gelir.

Web 3: Web’i kullanmak için artık bir tarayıcıya ihtiyacınız yok. Web yalnızca verileri ve web hizmetlerini içerir ve aslında uygulamalar, web ile etkileşime giren kullanıcıların bilgisayarlarındaki yalnızca ince istemcilerdir. Çevrimdışı bile kullanılabilirler. (Adobe AIR, Google Gears)

Dale Dougherty, Web 2’ye yorum yapalı çok olmadı. Bu fikir, standardın devrim niteliğinde olduğu netleştiğinde, 2005 sonlarında ilk Web 2 konferansına kadar ilk başta ciddi değildi.

Web 2, veri paylaşımının gerekli olduğu her yerde bize yardımcı olmak için geldi ve sonuçları bloglarda, çevrimiçi ansiklopedilerde ve Wikipedia, MySpace ve YouTube’un pratik örnekleri olan  RSS feed beslemelerinde görüyoruz.

Bu standart çeşitli yönleri kapsadığından, değeri ve kullanışlılığı bazıları için hâlâ belirsizdir. Web’in tarihini iki bölüme ayırmamız gerekiyor: bugün Web 2’yi kullandık ve dün Web 1’i kullandık.

Baskın teknolojiler

Web 1: HTML

Web 2: HTML, CSS, JavaScript, Ajax, DHTML ve JSON

Web 3: XML, WSDL, SABUN, XSLT, XQuery ve…

 

Web araçlarının özelliklerinin karşılaştırılması

 

Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0
Dijital mülteci Dijital vatandaş Dijital evren
Okunabilen Okunabilen ve yazılabilen Okunabilen, yazılabilen ve programlanabilen
Admin odaklı Kullanıcı odaklı Bilgisayar odaklı
Monolog, Platforma bağlı İnteraktif, Platforma kısmen bağlı Semantik, Platformdan bağımsız
İçerik sadece bir yerde ve sadece yayıncı tarafından güncellenir. Kullanıcılar soysal statü kazanamaz. İçeriği destekleyen her cihazda vardır ve içerik her an güncellenebilir. Kullanıcılar sosyal ağ sitelerindeki üyelik sistemi ile sosyal statü kazanılabilir. İçerik her yerde her an güncellenebilir.
Etkileşim sınırlı hızda ve tek yönlü (HTML tabanlı) için Etkileşim hızlı ve çok yönlü (Yorum tabanlı) Etkileşim çok hızlı ve makine-makine ve makine-insan arasında
Sadece bilgi almak için kullanılır, bilgi üretilemez ve içeriğe katkı sağlanamaz. Belge odaklıdır. Teknik bilgi gerektirmez. İnsan odaklıdır. Makinelerin veriyi insan gibi anlayabilir ve kataloglayabilir. Bilgi odaklıdır
Klasör yapıları (taxonomy) Etiket yapıları (tagging) Kişiye özel öğrenen akıllı robotlar
Kişisel web siteleri Bloglar Apple Siri
Zamandan bağımsız istenildiği zaman Ansiklopedik (Britanica onine) bilginin sunulmasıdır. Zaman ve mekandan bağımsız Ansiklopedik bilginin aşamalı olarak oluşturulduğu sayfalar içerir. Wikipedia Zaman ve mekandan bağımsız uygulama ve database’leri birbiriyle konuşturan uygulamalar bütününü algılayabilen makine

Tablo: Web araçlarının özelliklerinin karşılaştırılması (Öğretmenlerin eğitimde yeni teknolojileri ve web 2.0 araçlarını kullanımlarının değerlendirilmesi)

 

Gelişen ve değişen teknoloji ile iç içe büyüyen yeni neslin yetiştirilmesinde görev alan öğretmenlerin rolleri gelişen teknolojiyle birlikte değişmektedir. Günümüzde bilgi edinme süreçlerinde teorik bilgilerin yanı sıra teknolojik gelişmelerle yenilenebilir ve sürdürülebilir uygulamaların olması ve kazanımlarına uygun olan derslerin teknolojiyle entegre uygulamalar içermesi bir gereklilik hâline gelmiştir. Bu yüzden öğretmenlerin akademik süreçlere katkı sağlayan web 2.0 teknolojileri ile bir eğitim materyalinin içeriğini oluşturma, düzenleme ve paylaşma gibi teknoloji okuryazarı yeterliliklerini edinmeleri desteklenmelidir. Öğretmenler, web araçlarının gelişmesi ile öğrenme deneyimlerini daha hızlı paylaşılabilmeli, akran öğrenmenin yanı sıra akademik olarak değişen pedagojileri ve yenilenen web araçlarını takip etmelidir. Yenilenen müfredatta, öğretmenlerin teknoloji becerilerini kazanmaları için ders materyali hazırlarken kullanım alanlarına göre tercih ettikleri etkili ve verimli web 2.0 araçları belirlenerek öğretmenlerin dijital içerik oluşturmaları ve web aktarımı ile meslektaşları ile iş birliği yapmaları sağlanmalıdır. Öğretmenler, öğrenme hızları farklı olan öğrencilerini uzaktan eğitim gibi öğrenme ortamlarında e-öğrenme ile zaman, mekân ve nitelik bakımından daha donanımlı bireyler olarak yetiştirebilir ve iş hayatına hazırlayabilir. (Anıl Yılmaz)

Sonuç

21. yüzyıl ile iletişimin çok yoğun olduğu ve teknolojinin hayatımızda her geçen gün daha fazla yer aldığı, hatta iletişim teknolojileri ile sınırların tamamen ortadan kalktığı bir dünyada yaşamaktayız. Yaşanan bu gelişmeler neticesinde eğitim ve öğretim ortamlarında geleneksel öğretim yöntemlerinin varlığını sürdürmesi mümkün görünmemektedir. Buna bağlı olarak eğitim ve öğretim ortamlarında öğreticilerin benimsemiş oldukları iletişimsel yaklaşımın odağında öğrenci merkezlilik yer almaktadır. Bu bağlamda uzaktan öğretim sistemleri içinde gerçekleştirilecek öğrenci odaklı çevrim içi bütün uygulamalar bugün eğitimde önemli bir yere sahiptir.

 

Kaynakça

Araştırma Makalesi/Research ArticleDOINumber:http://dx.doi.org/10.29228/cukar.45540Güven, A. Z. ve Banaz, E. (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dinleme becerisine yönelik web 2.0 araçlarının kullanımı: Lyrics Training örneği.Çukurova Araştırmaları, 6(2), 296-304.CİLT 6, SAYI 2, KIŞ2020, s. 296-304

Ata, F. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Web 2.0 Teknolojilerini Kullanım Durumları ile Bilgi Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Atıcı, B. ve Yıldırım, S. (2010). Web 2.0 Uygulamalarının E-Öğrenmeye Etkisi, Akademik Bilişim’10-XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi

Bozkurt, A. (2013). Açık ve Uzaktan Öğretim: Web 2.0 ve Sosyal Ağların Etkileri, XV Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 23-25 Ocak Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Creswell,  J.  W.  (2017). Qualitative  inquiry  &  research  design:  Choosing  among  five  approaches(3rd edition). Sage, New York.

Aktaş, T. (2005). Yabancı dil öğretiminde iletişimsel yeti. Journal of Language and Linguistic Studies, 1(1), 89-100.

Çetinkanat, C. (1998). Öğretmen adayları ve müfettişlerin bakış açısından öğretmen iletişim becerileri. Eğitim Yönetimi Dergisi, 14, 209-221.

Kan, A. (2012). Sosyal bilgiler dersinde bireysel ve grupla zihin haritası oluşturmanın öğrenci başarısına, kalıcılığa ve öğrenmedeki duyuşsal özelliklere etkisi[Yayımlanmamış doktora tezi].Fırat Üniversitesi.

Elektronik kaynaklar

https://www.alexa.com/siteinfo/huffingtonpost.com Erişim tarihi: 08.04.2020 https://www.internetworldstats.com/stats.htm Erişim tarihi: 08.03.2020

https://e-bergi.com/y/internetin-tarihi/ Erişim tarihi:09.08.2019 https://www.biltektasarim.com/blog/internet-nedir-internetin-tarihcesi Erişim tarihi:09.08.2019 https://bidb.itu.edu.tr/seyir-defteri/blog/2013/09/07/internet’in-tarih%C3%A7esi Erişim tarihi: 09.08.2019

https://article.tebyan.net/78759/%D9%88%D8%A8-1-%D9%88%D8%A8-2-%D9%88%D8%A8-3-

https://web2.ir/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A81%D8%8C-%D9%88%D8%A82%D8%8C-%D9%88%D8%A83-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF/

https://motamem.org/%D9%88%D8%A8-%DB%B2-%DB%B0-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/

https://civilica.com/doc/472360/

https://bashetab.com/%D9%86%D8%B3%D9%84-2-%D9%88%D8%A8/

 

Yazar

Nazila Cavadbeyli

Peki ben ne yapabilirim?
Bizi okuyor, beğeniyor ve “Peki ben ne yapabilirim?” diye soruyor musunuz? Bağış yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Bağışlarınızla faaliyetlerimiz daha sık, daha geniş ve daha etkili olacaktır. TIKLAYINIZ!

1 Yorum

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar